Monday, December 7, 2015

Sayar ul-Okul describes Mecca was Hindu Temple

 Sayar ul-Okul


OM_786_Hindu

The text of the crucial Vikramaditya inscription, found inscribed on a gold dish hung inside the Kaaba shrine in Mecca, is found recorded on page 315 of a volume known as ‘Sayar-ul-Okul’ treasured in the Makhtab-e-Sultania library in Istanbul, Turkey. Rendered in free English the inscription says:
"Fortunate are those who were born (and lived) during king Vikram’s reign. He was a noble, generous dutiful ruler, devoted to the welfare of his subjects. But at that time we Arabs, oblivious of God, were lost in sensual pleasures. Plotting and torture were rampant. The darkness of ignorance had enveloped our country. Like the lamb struggling for her life in the cruel paws of a wolf we Arabs were caught up in ignorance. The entire country was enveloped in a darkness so intense as on a new moon night. But the present dawn and pleasant sunshine of education is the result of the favour of the noble king Vikramaditya whose benevolent supervision did not lose sight of us- foreigners as we were. He spread his sacred religion amongst us and sent scholars whose brilliance shone like that of the sun from his country to ours. These scholars and preceptors through whose benevolence we were once again made cognisant of the presence of God, introduced to His sacred existence and put on the road of Truth, had come to our country to preach their religion and impart education at king Vikramaditya’s behest."
For those who would like to read the Arabic wording I reproduce it hereunder in Roman script:
"Itrashaphai Santu Ibikramatul Phahalameen Karimun Yartapheeha Wayosassaru Bihillahaya Samaini Ela Motakabberen Sihillaha Yuhee Quid min howa Yapakhara phajjal asari nahone osirom bayjayhalem. Yundan blabin Kajan blnaya khtoryaha sadunya kanateph netephi bejehalin Atadari bilamasa- rateen phakef tasabuhu kaunnieja majekaralhada walador. As hmiman burukankad toluho watastaru hihila Yakajibaymana balay kulk amarena phaneya jaunabilamary Bikramatum".
(Page 315 Sayar-ul-okul).
[Note: The title ‘Saya-ul-okul’ signifies memorable words.]
Response: 
As  stated in my previous article, I proved through references and proofs that no such thing as
‘Saya-ul-okul’ ever existed or exists in the world. Now what about the couplet from the alleged ‘Saya-ul-okul’ ?
Mr P N Oak after presenting the english translation states that, "For those who would like to read the Arabic wording I reproduce it hereunder in Roman script" I tried my best to translate the so called ARABIC-ROMANIAN version into english but was unable to do so even by using the best of translators online.Here are the best translators online, that could not even translate a SINGLE sentence! I doubt it to be a language rather it sounds like a new language created by Mr Oak himself!
http://www.google.com/transliterate/
http://www.yamli.com/translate/
http://www.microsofttranslator.com/
But I translated the English version into various world famous languages and found a very interesting point that Mr Oak missed, poor chap! One cannot hide the truth from the world forever.
English Version:
"Fortunate are those who were born (and lived) during king Vikram’s reign. He was a noble, generous dutiful ruler, devoted to the welfare of his subjects. But at that time we Arabs, oblivious of God, were lost in sensual pleasures. Plotting and torture were rampant. The darkness of ignorance had enveloped our country. Like the lamb struggling for her life in the cruel paws of a wolf we Arabs were caught up in ignorance. The entire country was enveloped in a darkness so intense as on a new moon night. But the present dawn and pleasant sunshine of education is the result of the favour of the noble king Vikramaditya whose benevolent supervision did not lose sight of us- foreigners as we were. He spread his sacred religion amongst us and sent scholars whose brilliance shone like that of the sun from his country to ours. These scholars and preceptors through whose benevolence we were once again made cognisant of the presence of God, introduced to His sacred existence and put on the road of Truth, had come to our country to preach their religion and impart education at king Vikramaditya’s behest."
Hindi Translation:
भाग्यशाली जो पैदा हुआ रहता था राजा विक्रम शासनकाल के दौरान और (थे) कर रहे हैं। वह एक नोबल, उदार पल्लू शासक, उनके विषयों के कल्याण के लिए समर्पित था। लेकिन उस समय हम अरब, भगवान के, बेखबर सुख भोग में खो गए थे। बड़े पैमाने पर थे की साजिश रचने और यातना। अज्ञान के अंधेरे हमारा देश छा था। उसके जीवन में एक भेड़िया के क्रूर पंजे के लिए संघर्ष कर मेमने का विवाह की तरह हम अरबों अज्ञानता में ऊपर पकड़े गए थे। पूरे देश एक नई चंद्रमा की रात को इतनी गहन के रूप में एक अंधेरे में छा गया था। लेकिन वर्तमान डॉन और शिक्षा के सुखद सनशाइन नोबल राजा  विक्रमादित्य जिसका उदार पर्यवेक्षण हमें विदेशियों की दृष्टि खो नहीं किया था के रूप में हम थे के पक्ष का परिणाम है। वह हमारे बीच उनके पवित्र धर्म प्रसार और विद्वानों की तरह है कि हमारे अपने देश से सूर्य की जिनकी प्रतिभा shone भेजा है। इन विद्वानों और जिनकी परोपकार के माध्यम से हम एक बार फिर से उनके पवित्र अस्तित्व के लिए शुरू की है और सच्चाई की सड़क पर रख दिया भगवान, की उपस्थिति के cognisant किए गए preceptors उनके धर्म प्रचार और विक्रमादित्य के इशारे पर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे देश के लिए आया था
Romanian Translation:Norocoşi sunt cei care s-au născut (şi a trăit) în timpul domniei regelui Vikram lui. El a fost un nobil, generos cuminte conducător, dedicată bunăstării subiectele sale. Dar, la acel moment am arabi, orb a lui Dumnezeu, s-au pierdut în plăcerile senzuale. Complot şi tortură au fost extravagant. Intunericul ignorantei a învăluit în ţara noastră. Ca Mielului luptându-se pentru viaţa ei în labele crude de un lup suntem arabi au fost prinşi în ignoranţă. Întreaga țară a fost învăluit în un întuneric atât de intense ca pe o noapte de Luna noua. Dar zorii prezente şi soare plăcută de educaţie este rezultatul favoarea regelui nobile Vikramaditya ale căror supraveghere binevoitoare nu a pierdut vedere ne-străinilor, ca am fost. El a răspândi religia lui sacră printre noi şi trimis savanţi ale căror stralucirea strălucea cum ar fi cea a soarelui din ţara sa a noastră. Aceste savanţii şi preceptors prin bunavointa ale căror dată am s-au făcut cognisant de prezenţa lui Dumnezeu, introdus la existenţa lui sacru şi pus pe drum de adevăr, a venit la ţara noastră să predice religia lor şi da educaţie la porunca regelui Vikramaditya lui.
Chez Translation:
Šťastní jsou ti, kteří se narodili (a žil) během panování krále Vikrame. Byl to šlechetný a štědré oddaný vládce, věnované blaho své poddané. Ale v té době jsme Arabové, nevšímavý Boha, ztratili v smyslné potěšení. Kreslení a mučení byly nekontrolovatelná. Temnot nevědomosti obklopila naší země. Jako jehněčí bojující o její život v kruté tlapy Vlk Arabové byli jsme chyceni v nevědomosti. Celá země byla zahalena tma tak intenzivní jako na noc úplňku. Ale současné dawn a příjemné sluníčko vzdělání je výsledkem prospěch šlechetný král Vikramaditya jehož shovívavou dohledu neztratili pohled nás cizinci, jak jsme byli. Šíření jeho posvátné náboženství mezi nás a poslal učenci, jejíž jas zářily jako které slunce ze své země, aby naše. Tyto učenci a právě tqmuto úkolu, prostřednictvím jehož shovívavost jsme byli opět udělali vědom přítomnosti Boha, představil jeho posvátné existence a na cestu pravdy, přišli do naší země kázat jejich náboženství a rozšiřovat vzdělání na příkaz krále Vikramaditya
Dutch Translation
Gelukkig zijn die geboren waren (en leefde) tijdens de regeerperiode van koning Vikram's. Hij was een nobele, gul plichtmatige heerser, gewijd aan het welzijn van zijn onderwerpen. Maar op dat moment werden wij Arabieren, zich niet bewust van God, verloor in de sensuele genoegens. Plotten en foltering waren welig tiert. De duisternis van onwetendheid had ons land gehuld. Als het Lam strijden voor haar leven in de wrede poten van een wolf werden we Arabieren verstrikt in onwetendheid. Het hele land was gehuld in een duisternis zo intens als op een nacht nieuwe maan. Maar de huidige dageraad en aangename zonneschijn van onderwijs is het resultaat van de gunst van de nobele koning Vikramaditya waarvan welwillende toezicht niet ons-buitenlanders uit het oog verliezen als we waren. Hij verspreid zijn heilige religie onder ons en geleerden waarvan schittering zoals die van de zon uit zijn land naar ons scheen verzonden. Deze geleerden en preceptors door middel waarvan welwillendheid we nogmaals uit het oog verliezen van de aanwezigheid van God gemaakt, ingevoerd om zijn heilige bestaan en op de weg van de waarheid, was gekomen om ons land om te prediken van hun godsdienst en het geven van onderwijs op aandringen van koning Vikramaditya
French Translation:
Fortunés sont ceux qui sont nés (et vécut) pendant le règne du roi Vikram. Il était un dirigeant consciencieux noble, généreux, consacré au bien-être de ses sujets. Mais à ce moment-là arabes, inconscients de Dieu, nous avons été perdus dans les plaisirs sensuels. Un complot et torture ont été rampants. L'obscurité de l'ignorance avait enveloppé de notre pays. Comme l'agneau qui luttent pour sa vie dans les pattes cruels d'un loup arabes nous avons été pris dans l'ignorance. L'ensemble du pays était enveloppé dans une obscurité si intense comme un soir de la nouvelle lune. Mais l'aube présent et agréable soleil de l'éducation est le résultat de la faveur du roi noble Vikramaditya dont bienveillante surveillance n'a pas perdu la vue d'us-étrangers comme nous étions. Il propager sa religion sacrée parmi nous et envoyé érudits dont brillance brillé comme celle du soleil de son pays à la nôtre. Ces savants et des précepteurs grâce à la bienveillance dont nous avons fait une fois de plus conscients de la présence de Dieu, a présenté à son existence sacrée et mis sur la voie de la vérité, étaient venu à notre pays de prêcher leur religion et de répandre l'éducation sur ordre du roi Vikramaditya.---
Italian Translation
Fortunati sono quelli che erano nati (e vissuto) durante il Regno di re Vikram. Egli era un sovrano doveroso nobile, generoso, dedicato al benessere dei suoi sudditi. Ma in quel momento noi arabi, ignari di Dio, stavamo perso nei piaceri sensuali. Tramando e tortura erano dilagante. Le tenebre dell'ignoranza avevano avvolto il nostro paese. Come l'agnello che lottano per la sua vita nelle zampe crudele di un lupo noi arabi eravamo coinvolti nell'ignoranza. L'intero paese era avvolto in un buio così intenso come in una notte di luna nuova. Ma l'alba presente e piacevole sole dell'istruzione è il risultato del favore del nobile re Vikramaditya cui benevola supervisione non ha fatto perdere di vista di noi-stranieri come eravamo. Egli sviluppa la sua religione sacro tra noi e inviato studiosi cui brillantezza brillava come quella del sole dal suo paese alla nostra. Questi studiosi e precettori attraverso cui benevolenza noi stavamo ancora una volta fatto consapevoli della presenza di Dio, ha introdotto alla sua esistenza sacro e messo sulla strada della verità, erano venuto al nostro paese di predicare la loro religione e impartire l'educazione al volere del re Vikramaditya
Norwegian Translation:
Heldige er de som var født (og bodde) under Kong Vikram regjeringstid. Han var en edel, sjenerøs pliktoppfyllende hersker, viet til velferd av sine undersåtter. Men på den tiden vi arabere, oblivious til Gud, gikk tapt i sensuelle gleder. Plotting og tortur var frodig. Mørke uvitenhet hadde enveloped vårt land. Som Lam sliter for hennes liv i grusom paws av en ulv var vi arabere fanget opp i uvitenhet. Hele landet var innhyllet i mørke så intens som på en new moon natt. Men nåværende dawn og hyggelig solskinn av utdanning er resultatet av favør edle kongens Vikramaditya som har velvillig tilsyn ikke miste av syne oss-utlendinger som vi. Han spre sin hellige religion blant oss og sendt forskere som har glans shone sånn av solen fra sitt land til våre. Disse forskere og preceptors gjennom med velvilje var vi nok en gang gjort cognisant av tilstedeværelse av Gud, introdusert til hans hellige eksistens og sette på veien for sannheten, hadde kommet til vårt land for å forkynne deres religion og formidle utdanning på behest av kong Vikramaditya—.
Portuguese Translation:
Afortunados são aqueles que nasceram (e viveu) durante o reinado do rei Vikram. Ele era um governante respeitoso nobre, generoso, dedicado ao bem-estar de seus súditos. Mas nesse momento nós árabes, esquecidos de Deus, perderam-se em prazeres sensuais. Plotagem e tortura foram galopante. A escuridão da ignorância tinha envelopados nosso país. Como o Cordeiro lutando por sua vida em cruéis patas de um lobo nós árabes foram apanhados na ignorância. Todo o país foi envolto em uma escuridão tão intensa como em uma noite de lua nova. Mas o amanhecer presente e sol agradável da educação é o resultado do favor do rei nobre Vikramaditya cujo controlo benevolente não perder de vista nos-estrangeiros como estávamos. Ele espalhou sua religião sagrado entre nós e enviou estudiosos cujo brilho brilhou como a do sol de seu país à nossa. Esses estudiosos e preceptores através de cuja benevolência fomos mais uma vez feitos cientes da presença de Deus, apresentou a sua existência sagrada e colocar no caminho da verdade, tinham chegado ao nosso país para pregar sua religião e dar educação a mando do rei Vikramaditya—.
Spanish Translation:
Afortunados son aquellos que nacieron (y vivió) durante el reinado del rey Vikram. Fue un gobernante obediente noble, generoso, dedicado al bienestar de sus súbditos. Pero en ese momento árabes, inconscientes de Dios, nos perdimos en placeres sensuales. Trazado y tortura fueron rampantes. La oscuridad de la ignorancia ha envuelto a nuestro país. Como el cordero que luchan por su vida en las patas de un lobo crueles árabes nos estábamos atrapados en la ignorancia. Todo el país estaba envuelto en una oscuridad tan intensa como en una noche de Luna nueva. Pero el amanecer presente y agradable Sol de educación es el resultado de los votos a favor del noble Rey Vikramaditya cuya supervisión benevolente no perder vista de nosotros-extranjeros como estábamos. Difundir su religión sagrada entre nosotros y envió a académicos cuyo brillo brilló como que el sol desde su país a la nuestra. Estos académicos y preceptores a través de cuya benevolencia que nuevamente nos hicimos conocedor de la presencia de Dios, presentó a su existencia sagrado y poner en el camino de la verdad, habían llegado a nuestro país a predicar su religión e impartir educación a instancias del rey Vikramaditya---
Arabic Translation:
حظاً هم أولئك الذين ولدوا (ويعيشون) خلال عهد الملك فيكرام. وكان النبيل، سخية مطيع مسطرة، مكرسة للرفاه رعاياه. ولكن في ذلك الوقت، نحن العرب، غافلين عن الله، فقدت في الملذات الحسية. التآمر والتعذيب متفشية. وكان يلفها ظلام الجهل بلدنا. مثل الضأن تناضل من أجل حياتها في آثار أقدام القاسية من ذئب نحن العرب يقعون في الجهل. وكان يلفها البلد بأكمله في ظلام كثافة حتى كليلة القمر الجديد. ولكن هذا الفجر والشمس المشرقة ممتعة للتعليم هو نتيجة لصالح الملك النبيل فيكراماديتيا الإشراف الخيرين الذين لا يغيب عن بالنا لنا الأجانب كما كنا. نشر دينه المقدسة بيننا، وأرسل العلماء الذين تألق ساطعة مثل الشمس من بلده إلى بلدنا. هذه العلماء ووالوعاظ من خلال الإحسان الذي نحن مرة أخرى قدمت مدركة لوجود الله، عرض لوجوده المقدس ووضعت على طريق الحقيقة، قد تأتي إلى بلادنا التبشير الدين وتلقيها التعليم إيعاز الملك فيكراماديتيا.
  Vikram’s     فيكرام   Vikramaditya                                                                                                                                                                                                                                                                       فيكراماديتي

Now Finally Mr P N Oak's Translation in the out of this world Language:
"Itrashaphai Santu Ibikramatul Phahalameen Karimun Yartapheeha Wayosassaru Bihillahaya Samaini Ela Motakabberen Sihillaha Yuhee Quid min howa Yapakhara phajjal asari nahone osirom bayjayhalem. Yundan blabin Kajan blnaya khtoryaha sadunya kanateph netephi bejehalin Atadari bilamasa- rateen phakef tasabuhu kaunnieja majekaralhada walador. As hmiman burukankad toluho watastaru hihila Yakajibaymana balay kulk amarena phaneya jaunabilamary Bikramatum".
Where are the word's "VIKRAM" and "VIKRAMADITYA" in the above paragraph ? As I have pointed it out in various world dialects, nowhere to be found! Hence the conclusion, "No such thing as ‘Sayer-ul-Okul’ ever existed or exists in this world, nor was there a person named “Abu Amir Asamai” to have compiled it, and neither there is any library by the name of “Makhatab-e-Sultania”  in Istanbul Turkey. Even the language/ dialect is fake as proved by above examples, hence All these characters are fictitious work of P N Oak. 
God knows best who your enemies are. God suffices as a Protector; God suffices as a Helper.(Surat an-Nisa': 45)
…God always confounds the schemes of the disbelievers. (Surat al-Anfal: 18)
They concocted their plots, but their plots were with God, even if they were such as to make the mountainsvanish. (Surah Ibrahim: 46)
…But evil plotting envelops only those who do it. Do they expect anything but the pattern of previouspeoples? You will not find any changing in the pattern of God. You will not find any alteration in the pattern of


God. (Surah Fatir: 43)

In Istanbul, Turkey, there is a famous library called Makhatab-e-Sultania (family history writings), which is reputed to have the largest collection of ancient West Asian literature. In the Arabic section of that library is an anthology of ancient Arabic poetry. That anthology was compiled from an earlier work in A.D. 1742 under the orders of the Turkish ruler Sultan Salim.

The pages of that volume are of Hareer, a kind of silk used for writing on. Each page has a decorative gilded border. That anthology is known as Sayar-ul-Okul. It is divided into three parts.
The first part contains biographic details and the poetic compositions of pre-Islamic Arabian poets.
The second part embodies accounts and verses of poets of the period beginning just after prophet Mohammad’s times, up to the end of the Banee-Um-Mayya dynasty.
The third part deals with later poets up to the end of Khalif Harun-al-Rashid’s times.
Abu Amir Asamai, an Arabian bard who was the poet Laureate of Harun-al-Rashid’s court, has compiled and edited the anthology.
The first modern edition of Sayar-ul-Okul was printed and published in Berlin in 1864. A subsequent edition is the one published in Beirut in 1932.
The collection is regarded as the most important and authoritative anthology of ancient Arabic poetry. It throws considerable light on the social life, customs, manners and entertainment modes of ancient Arabia. The book also contains an elaborate description of the ancient shrine of Mecca, the town and the annual fair known as OKAJ which used to be held every year around the Kaaba temple in Mecca. This should convince readers that the annual haj of the Muslims to the Kaaba is of earlier pre-Islamic congregation.
But the OKAJ fair was far from a carnival. It provided a forum for the elite and the learned to discuss the social, religious, political, literary and other aspects of the Vedic culture then pervading Arabia. Sayar-ul-Okul asserts that the conclusion reached at those discussions were widely respected throughout Arabia. Mecca, therefore, followed the Varanasi tradition (of India) of providing a venue for important discussions among the learned while the masses congregated there for spiritual bliss. The principal shrines at both Varanasi in India and at Mecca in Arvasthan (Arabia) were Siva temples. Even to this day ancient Mahadev (Siva) emblems can be seen. It is the Shankara (Siva) stone that Muslim pilgrims reverently touch and kiss in the Kaaba.
Arabic tradition has lost trace of the founding of the Kaaba temple. The discovery of the Vikramaditya inscription affords a clue. King Vikramaditya is known for his great devotion to Lord Mahadev (Siva). At Ujjain (India), the capital of Vikramaditya, exists the famous shrine of Mahankal, i.e., of Lord Shankara (Siva) associated with Vikramaditya. Since according to the Vikramaditya inscription he spread the Vedic religion, who else but he could have founded the Kaaba temple in Mecca.
[Read Also Non-Muslims, Hindus Should Never Trust Muslims]

History of Kaaba Temple and How It Became Mecca of Today

In pure scientific study about the mythical Muhammad raises basic questions concerning the prophet’s role as a moral paragon; the sources of Islamic law; and the God-given nature of the Koran. The scientists even doubt the existence of Muhammad. Scientists say that the Koran is a not a product of Muhammad or even of Arabia, but a collection of materials stitched together to meet the needs of a later age. There was no Islam until two or three hundred years after the traditional version at around 830CE. The Arab tribesmen who conquered in the seventh century vast territory were not Moslems, but were persons who worshiped idols and whom scientists call pagans.
Even though Prophet Muhammad was born in the full light of history the earliest document date about a century and a half after his death. Not only does this long lapse of time cast doubt on their accuracy, but internal evidence strongly suggest, the Arabic sources were composed in the context of intense partisan quarrels over the prophet’s life. The earliest sources like papyri, inscriptions, and coins on the prophet’s life, contradict the standard biography. An inscription and a Greek account fix Muhammad’s birth in 552, not 570. Muhammad’s career took place not in Mecca but hundreds of kilometers to the north. Yehuda Nevo, The classical Arabic language was developed not in today’s Saudi Arabia but in the Levant.
Muhammad was said to be born in the full light of history but the earliest document about him came 150 years later, casting doubt his very birth, earlier versions of Koran have conflicting views on his birth, several sects of Islam also suggest different dates. Long before Islam came in to existence, Kaaba, in Mecca in Saudi Arabia was a pilgrimage site. The word Kaaba came from the Tamil Language which originated around 1700BC. In Tamil Nadu Kabaalishwaran temple is Lord Shiva’s temple and Kabaali refers to Lord Shiva. The black stone at Kaaba is Shiva Lingam and Kaaba is a Hindu temple.
As you know now that long before Islam came in to existence, Kaaba, in Mecca in Saudi Arabia was a pilgrimage site. The word Kaaba might have come from the Tamil Language which originated around 1700BC. In Tamil Nadu Kabaalishwaran temple is Lord Shiva’s temple and Kabaali refers to Lord Shiva. The black stone at Kaaba is held sacred and holy in Islam and is called “Hajre Aswad” from the Sanskrit word Sanghey Ashweta or Non-white stone. The Shiva Lingam is also called Sanghey Ashweta. So what is in Kaaba could be the same that Hindus worship. The pedestal Maqam-E-Ibrahim at the centre of the Kaaba is octagonal in shape.

This misunderstanding is one of the most glaring examples of such a situation. Misinterpretations of actual Sanskrit literature led to this false belief. Shiva Lingam is a differentiating mark; it is certainly not a s*x mark. While the actual meaning of male genital is “shishna” in Sanskrit.
Let us know what Lingam means as  per The Lingam Purana:
प्रधानं प्रकृतिर यदाहुर्लिगंउत्तम ।
गंध-वर्ण-रसहिंनं शब्द-स्पर्शादिवर्जितं ॥
Meaning:
The foremost Lingam which is devoid of colour, taste, hearing, touch etc is spoken of as Prakriti or nature.
The nature itself is a Lingam (or symbol) of Shiva. When we see nature, we infer the presence of its creator – Shiva. Shiva Lingam is the mark of Shiva the creator, Shiva the sustainer and Shiva the destructor. It also dispels another myth in which Shiva is considered only as a destructor.
Another authentic reference comes from Skanda Purana where lingam is clearly indicated as the supreme Shiva from where the whole universe is created and where it finally submerge.
आकाशं लिंगमित्याहु: पृथ्वी तस्य पीठिका।
आलय: सर्व देवानां लयनार्लिंगमुच्यते ॥
(स्कन्द पुराण)
Meaning:
The endless sky (that great void which contains the entire universe) is the Linga, the Earth is its base. At the end of time the entire universe and all the Gods finally emerge in the Linga itself.
Forms of Shiva Lingam
Shiva Lingam is worshiped in two common forms – Chala (Moveable) Lingam and Achala (Non-Moveable or Fixed) Lingam.

Scientific Reason of Pouring Milk on Shiv Lingam

Shiv Lingams are placed at the most pious place, garbh griha, in temple. At this location, there is tremendous amount of positive energy flowing all around. Hindus visit the temples not just to respect Gods but also to energize themselves with positive energies.
When milk is poured on the Shiv Lingam to do दुग्ध अभिषेक (milk abhishek) the flow of positive energy starts getting accumulated towards Shiv Lingam so a person who is devotee of Bhagwan Shiv when is closer to the Shiv Lingam and bathes Shiv Lingam with दुग्ध स्नान he accepts the flow of positive energy into his body. Milk is very good conductor of positive energy. Milk of Indian cow when poured on Shiv Lingam reciting mantras- ॐ नमः शिवाय – strengthens  mind, body and inner consciousness of a person.
Link 
 http://haribhakt.com/kaaba-a-hindu-temple-stolen-by-muslims/


PEACE!

Saturday, December 5, 2015

RAJPUT AND BRAVERY

                                                            R  A  J  PU T S

Rajputs of Rajasthan were the descendants of the Kshatriyas or warriors of Vedic India. The emergence of the Rajput warrior clans was in the 6th and 7th centuries. Rajputs ancestry can be divided into two: the "solar" or suryavanshi-those descended from Rama, the hero of the epic Ramayana, and the "lunar" or chandravanshi, who claimed descent from Krishna, the hero of the epic Mahabharata. Later a third clan was added, the agnikula or fire-born, said to have emerged from the flames of a sacrificial fire on Mt Abu.
It has been accepted that the Rajputs were divided into thirty-six races and twenty-one kingdoms. The Rajput clans gave rise to dynasties like Sisodias of Mewar (Udaipur), the Kachwahas of Amber (Jaipur), the Rathors of Marwar (Jodhpur & Bikaner), the Hadas of Jhalwawar, Kota & Bundi, the Bhattis of Jaisalmer, the Shekhawats of Shekhawati and the Chauhans of Ajmer.
The fall of the Gupta Empire, which held dominance in northern India for nearly 300 years until the early 5th Century, was followed by a period of instability as various local chieftains sought to gain supremacy. Power rose and fell in northern India. Stability was only restored with the emergence of the Gurjara Partiharas, the earliest of the Rajput (from 'Rajputra', or Sons of Princes) dynasties which were later to hold the balance of power throughout Rajasthan.
The Rajput clans gave rise to dynasties such as the Chauhans, Sisodias, Kachhwahas and Rathores. Chauhans of the Agnikula Race emerged in the 12th century and were renowned for their valour. Their territories included the Sapadalksha kingdom, which encompassed a vast area including present- day Jaipur, Ranthambore, part of Mewar, the western portion of Bundi district, Ajmer Kishangarh and even, at one time, Delhi. Branches of the Chauhans also ruled territories know as Ananta (in present-day Shekhawati) and Saptasatabhumi.
The Sisodias of the Suryavansa Race, Originally from Gujarat, migrated to Rajasthan in the mid-7th Century and reigned over Mewar, which encompassed Udaipur and Chittorgarh. The Kachhwahas, originally from Gwalior in Madhya Pradesh, traveled west in the 12th century. They built the massive fort at Amber, and later shifted the capital to Jaipur. Like the Sisodias, they belonged to the Suryavansa Race. Also belonging to the Suryavansa Race, the Rathore (earlier known as Rastrakutas) traveled from Kanauj, in Uttar Pradesh. Initially they settled in Pali, south of present-day Jodhpur, but later moved to Mandore in 1381 and ruled over Marwar (Jodhpur). Later they started building the stunning Meherangarh (fort) at Jodhpur. The Bhattis, who belong to the Induvansa Race, driven from their homeland in the Punjab by the Turks, installed themselves at Jaisalmer in 1156. They remained more of less entrenched in their desert Kingdom until they were integrated into the state of Rajasthan following Independence.
In spite of the Muslim rule up to Punjab, the Rajputs gained control of the heart of North India. The Rajputs who held the stage of feudal rulers before the coming of the Muslims were a brave and chivalrous race. The Rajput legend traces their ancestry to Bappa Rawal - the legendary founder of the race who is said to have lived in the 8th century. In actual fact although they were Kshatriyas in the Hindu caste hierarchy, they seem to have genetically descended from the Shakas and Hunas who had invaded north India during the Gupta period and had subsequently settled down in North India and due to their war-like attitudes and been absorbed as Kshatriyas into Hindu society. It is they who held the banner when the first Muslim invaders reached the Indian Heart land in the 12th century i.e. around 1191 C.E.
The Rajputs who till the 10th century were mostly local feudal lords holding the status of revenue collectors for their Gurjara-Pratihara overlords, asserted themselves as independent rulers, after the Ghaznavid storm had blown over, and took over the earlier kingdoms of the Gurjara-Pratiharas. The main Rajput kingdoms in the 11th and 12th centuries were that of the Cahamanas (Chouhans) in East Punjab, Northern Rajasthan and Delhi. The Gahadwalas (Rathods) ruled the Ganges valley today's UP. The Paramaras ruled Malwa in Central India and the Tomaras ruled from Gwaliar. The most powerful kingdoms were hose of the Chouhans and the Rathods - both of which unfortunately were incessantly at war with each other when the Muslim raiders appeared again in the 1191 C.E. The Rajputs, who were a brave and chivalrous race, held the stage of feudal rulers before the coming of the Muslims.

The Gahadwalas (Rathods)

In the 11th century i.e. in the post-Mahmud Ghazni era, the most powerful Hindu Kingdom in North India was that of the Gahadwalas or Rathods who were a Rajput clan. The founder of the Gahadwala line was Chandradeva, whose son Govindchandra Gahadwala was the most illustrious ruler of this line. Govindchandra was an astute ruler and ruled from Kannauj. Most of North India, including the university town of Nalanda was a part of his kingdom. He stoutly defended his kingdom from further Muslims incursion. He instituted a tax for this purpose which was called Turushka Danda (i.e. tax to fight the Turushkas or Turks). His grandson was Jaichandra Gahadwala (Rathod) who played a tragic role in Indian History. 
 

Prithviraj Chouhan

In Jaichand's days, a rival Rajput clan had established itself in Delhi (Pithoragarh). The ruler there was Prithviraj Chouhan. Pritiviraj was a romantic, chivalrous and an extremely fearless person. After ceaseless military campaigns, Pritiviraj extended his original kingdom of Sambhar (Shakambara) to Rajasthan, Gujarat, and Eastern Punjab. He ruled from his twin capitals at Delhi and Ajmer. His fast rise caught the envy of the then powerful ruler Jaichandra Gahadwala and there was a lot of ill-feeling between the two.
Sanyogita, the daughter of Jaichandra Gahadwala fell secretly in love with Prithiviraj and she started a secret poetic correspondence with him. Her father the haughty Jaichandra got wind of this and he decided to teach his daughter and her upstart lover a lesson. So he arranged a Swayamwara (a ceremony where a bride can select her husband from the assembled princes. She had the right to garland any prince and she became his queen. This is an ancient Hindu custom among Royalty). Jaichandra invited all the big and small princes of the country to Kannauj for the royal Swayamwara. But he deliberately ignored Prithiviraj. To add insult to injury, he even made a statue of Prithiviraj and kept him as a dwarpala (doorman).
Prithviraj got to know of this and he confided his plans to his lover. On the said day, Sanyogita walked down the aisle where the royale had assembled and bypassed all of them only to reach the door and garland the statue of Pritiviraj as a doorman. The assemblage was stunned at this brash act of hers. But what stunned them and her father Jaichandra was the next thing that happened. Prithiviraj who was hiding behind the statue, also in the garb of a doorman, whisked Sanyogita away and put her up on his steed to make a fast getaway to his capital at Delhi.
Jaichandra and his army gave earnest chase and in the resultant string of battles between the two kingdoms fought between 1189 and 1190, both of them suffered heavily. While this drama was being enacted, another ruler also named Mahmud who was from Ghori in Afghanistan had grown powerful and had captured Ghazni and subsequently attacked the Ghaznavid Governor of Punjab and defeated him. The kingdom of Mahmud Ghori now stretched up to the domains of Prithiviraj Chouhan. A clash was inevitable.
Mahmud Ghori threw the gauntlet by laying siege to the fortress of Bhatinda in East Punjab which was on the frontier of Prithiviraj's domains. Prithviraj's appeal for help from his father-in-law was scornfully rejected by the haughty Jaichandra. But undaunted Prithviraj marched on to Bhatinda and met his enemy at a place called Tarain (also called Taraori) near the ancient town of Thanesar. In face of the persistent Rajput attacks, the battle was won as the Muslim army broke ranks and fled leaving their general Mahmud Ghori as a prisoner in Pritiviraj's hands. Mahmud Ghori was brought in chains to Pithoragarh - Prithviraj's capital and he begged his victor for mercy and release. Prithviraj's ministers advised against pardoning the aggressor. But the chivalrous and valiant Prithviraj thought otherwise and respectfully released the vanquished Ghori.

The 1st Battle of Tarain 1191 C.E. - Victory of Prithiviraj Chouhan

Mahmud Ghori threw the gauntlet by laying siege to the fortress of Bhatinda in East Punjab which was on the frontier of Prithiviraj's domains. Prithviraj's appeal for help from his father-in-law was scornfully rejected by the haughty Jaichandra. But undaunted Prithviraj marched on to Bhatinda and met his enemy at a place called Tarain (also called Taraori) near the ancient town of Thanesar. In face of the persistent Rajput attacks, the battle was won as the Muslim army broke ranks and fled leaving their general Mahmud Ghori as a prisoner in Pritiviraj's hands. Mahmud Ghori was brought in chains to Pithoragarh - Prithviraj's capital and he begged his victor for mercy and release. Prithviraj's ministers advised against pardoning the aggressor. But the chivalrous and valiant Prithviraj thought otherwise and respectfully released the vanquished Ghori.

The 2nd Battle of Tarain 1192 C.E. - Defeat of Prithiviraj Chouhan

The very next year Prithiviraj's gesture was repaid by Ghori who re-attacked Prithiviraj with a stronger army and guilefully defeated him by attacking the Rajput army before daybreak. (The Hindus incidentally followed a hoary practice of battling only from sunrise up to sunset. Before Sunrise and after Sunset there was to be no fighting- as per a time honoured battle code).The defeated Prithiviraj was pursued up to his capital and in chains he was taken as a captive to Ghor in Afghanistan.

The Blinding of Prithviraj Chauhan

The story of Prithiviraj does not end here. As a prisoner in Ghor he was presented before Mahmud, where he looked Ghori straight into the eye. Ghori ordered him to lower his eyes, whereupon a defiant Prithiviraj scornfully told him how he had treated Ghori as a prisoner and said that the eyelids of a Rajputs eyes are lowered only in death. On hearing this, Ghori flew into a rage and ordered that Prithviraj's eyes be burnt with red hot iron rods. This heinous deed being done, Prithiviraj was regularly brought to the court to be taunted by Ghori and his courtiers. In those days Prithiviraj was joined by his former biographer Chand Bardai, who had composed a ballad-biography on Pritiviraj in the name of Prithviraj Raso (Songs of Prithviraj). Chand Bardai told Prithiviraj, that he should avenge Ghori's betrayal and daily insults.
The Blind Prithviraj Avenges the Injustice done to him. The two got an opportunity when Ghori announced a game of Archery. On the advice of Chand Bardai, Prithviraj, who was then at court said he would also like to participate. On hearing his suggestion, the courtiers guffawed at him and he was taunted by Ghori as to how he could participate when he could not see. Whereupon, Prithiviraj told Mahmud Ghori to order him to shoot, and he would reach his target. Ghori became suspicious and asked Prithviraj why he wanted Ghori himself to order and not anyone else. On behalf of Prithiviraj, Chand Bardai told Ghori that he as a king would not accept orders from anyone other than a king. His ego satisfied, Mahmud Ghori agreed.
On the said day, Ghori sitting in his royal enclosure had Prithiviraj brought to the ground and had him unchained for the event. On Ghori's ordering Prithviraj to shoot, we are told Prithiviraj turned in the direction from where he heard Ghori speak and struck Ghori dead with his arrow. This event is described by Chand Bardai in the couplet, "Char bans, chaubis gaj, angul ashta praman, Ete pai Sultan hai (Taa Upar hai Sultan). Ab mat chuko Chauhan."(Ten measures ahead of you and twenty four feet away, is seated the Sultan, do not miss him now, Chouhan).
Thus ended the story of the brave but unrealistic Prithviraj Chouhan - the last Hindu ruler of Delhi. Delhi was to remain under Muslim rule for the next 700 years till 1857 and under British rule till 1947. Those few Hindus who came close to liberating Delhi during the seven centuries of Muslim rule were Rana Sanga in 1527, Raja (Hemu) Vikramaditya in around 1565 (2nd battle of Panipat), and Shrimant Vishwas Rao who was the Peshwa's son and was co-commander of the Maratha forces in the 3rd battle of Panipat in 1761. Metaphorically speaking, the next Hindu ruler to actually preside over Delhi was to be Dr. Rajendra Prasad, the first President of Independent India (and Jawarharlal Nehru - who was the President's first Minister).

The Rajput Resistance to Muslim Rule - Man Singh Tomar

In spite of the establishment of Muslim rule in Delhi and UP (Uttar Pradesh) in the former kingdoms of Prithiviraj Chauhan and Jaichand Rathod, the Muslim invaders could never overrun the entire country. The Rajput dynasties like the Tomaras of Gwaliar and the Ranas of Mewad still continued to rule central India. One such Rajput ruler was Man Singh Tomar the king of Gwaliar. Man Singh put up a stout resistance to the Lodis and he succeeded in halting the Muslim ruler Sikandar Lodi's southward march at Gwaliar. While the Tomaras of Gwaliar held back the Muslims from advancing into Malwa, the Ranas of Mewad held up the banner of Indian independence from Mewad in those trying times of Muslim aggression in India. In South Rajasthan especially, the Rajputs had defiantly preserved their writ by resisting the Delhi Sultans. The center of this Rajput resistance was the kingdom at Chittor.

Maharana Pratap

Udai Singh's son was Maharana Pratap who leads the Rajputs against Akbar's armies and preserved Rajput rule in Mewad. Rana Pratap was faced with the formidable challenge of renegade Rajput princes like Raja Todar Mal and Raja Man Singh who had joined forces with the Muslim rulers.

The Battle of Haldighati

In the Battle of Haldighati fought between Maharana Pratap and the Mughals; the Rajputs were not able to overcome the combined strength of the Mughals and the renegade Rajput princes who had played the role of traitors. But Maharana Pratap, who was badly hurt in the battle, was saved by his wise horse Chetak, who took him in an unconscious state away from the battle scene. Although Maharana Pratap was not able to thwart the Muslims successfully, the saga of Rajput resistance to Muslim rule continued till the 17th century when the baton of the struggle for Indian Independence from Muslim tyranny was taken up by the upcoming power of the Marathas, who brought about an end to Muslim domination of India.
According to the Rajput bards the Chauhan is one of the four Agnikula or 'fire sprung' tribes who were created by the gods in the anali kund or 'fountain of fire' on Mount Abu to fight against the Asuras or demons. Chauhan is also one of the 36 (royal) ruling races of the Rajputs.
Chauhan dynasty flourished from the 8th to 12th centuries AD. It was one of the four main Rajput dynasties of that era, the others being Pratiharas, Paramaras and Chalukyas. The Chauhans dominated Delhi, Ajmer, and Ranthambhor. They were also prominent at Sirohi in the southwest of Rajputana, and at Bundi and Kota in the east. Inscriptions also associate them with Sambhar, the salt lake area in the Amber (later Jaipur) district. Chauhan politics were largely campaigns against the Chalukyas and the invading Muslim hordes. In the 11th century they founded the city of Ajayameru (Ajmer) in the southern part of their kingdom, and in the 12th century captured Dhilika (the ancient name of Delhi) from the Tomaras and annexed some of their territory along the Yamuna River. Prithviraj III has become famous in folk tales and historical literature as the Chauhan king of Delhi who resisted the Muslim attack in the first Battle of TARAIN (1191). Armies from other Rajput kingdoms, including Mewar assisted him. However, Prithviraj was defeated in a second battle at Tarain the following year. This failure ushered in Muslim rule in North India in the form of the SLAVE DYNASTY, the first of the Delhi Sultanates.

Friday, December 4, 2015

Islam is a war based cult not even religion

Islam has declared war on all of humanity since its inception. The arabs were the first victims of Islam and mohammad. The problem is the west and other non muslim societies refuse to admit the horrible truth that islam is the root cause of all terror and wars. The enemy is not ISIS or boko haram or taliban or alQaeda....it is Islam.  Sun Tzu the brilliant ancient chinese general said in "the art of war " (  孫子兵法 ) ...if you do not know your enemy you will lose the war !   In america you cannot even name the enemy LOL

Even our lexicon is all wrong. We say things like...... Ohhh Syed Farook is a radical muslim that is why he killed innocent disabled infidel americanos in San Bernardino...........it is Radical Islam that we have to watch out for. 

This implies that there is a benign version of Islam ...one which teaches love for their neighbours and even love for their enemies. Respect and equality for women.  Freedom to accept or leave islam without dire repercussions ( such as being beheaded lol ), acceptance and equality for gays and lesbians and transgenders ( uuuh not throwing them off the roof of tall buildings would suffice for starters lol ), Not calling jews and christians discendants of pigs and apes ( do U know of any other religion that resorts to calling names in their sacred texts ? LOL duuuuh ), Rejecting the tenet that hindus and buddhists and other 'pagans' should be killed immediately if they dont convert to islam ( only jews and christians have the option of becomming dhimmis ), Separation of mosque and state etc etc.... WELL DO U KNOW OF ANY SUCH NON-RADICAL MODERATE ISLAM THAT TEACHES THE FOREGOING TENETS?...DO YOU ???????? !!!!

THE KORAN SPECIFICALLY COMMANDS MUSLIMS  THUS :  " DO NOT TAKE THE JEWS AND CHRISTIANS ( and other unbelievers ) AS FRIENDS OR ELSE YOU WILL BECOME LIKE THEM  ( ..and allah will caste you out and hell fire will be your lot )

Of course islam hides under the protection of ' religion' when in reality only 10% of islam is religion ( rites and rituals ) and the other 90% is poltical ideology and totalitarianism or fascism of the worst kind . 

Please browse thro this excellent site , bookmark and share with the still sizeable clueless infidel communty out there who thro their ignorance are serving as useful idiots aiding and abetting the proliferation of Islam in free societies !

http://www.targetofopportunity.com/islam.htm

http://www.qsociety.org.au/opposing_islam.htm

http://islam4infidels.com/Muslims know. At some point, everyone will know about these groups.

As you can see, the Muslim Brotherhood is a far reaching network with many sub-organizations.

Muslim Brotherhood Network

The Muslim Brotherhood is a far reaching network with many sub-organizations. They maintain control of many Islamic organizations.

Islamic Terrorist Network in America

USA Interactive Terrorist MapThursday, December 3, 2015

Night of Jan, 19,1990 when Hindus were murdered in Kashmir of India

Kashmir: Night of Jan, 19, 1990
On Jan, 04, 1990, a local Urdu newspaper, Aftab,published a press release issued by Hizb-ul-
Mujahideen, asking all Pandits to leave the Valleyimmediately. Al Safa, another local daily repeated
the warning.These warnings were followed byKalashnikov-wielding masked Jehadis carrying
out military-type marches openly. Reports ofkilling of Kashmiri Pandits continued to pour in.
Bomb explosions and sporadic firing by militantsbecame a daily occurrence.Explosive and inflammatory speeches beingbroadcast from the public address systems of themosques became frequent. Thousands of audiocassettes, carrying similar propaganda, wereplayed at numerous places in the Valley, in orderto instill fear into the already terrified KashmiriPandit community. Recalling these events, theformer Director General of Jammu and KashmirPolice, Shri M M Khajooria says, “The mischief ofthe summer of 1989 started with serving noticeto the prominent members of the minoritycommunity to quit Kashmir .

The letter said, ‘We order you to leave Kashmirimmediately, otherwise your children will be
harmed- we are not scaring you but this land isonly for Muslims, and is the land of Allah. Sikhs
and Hindus cannot stay here’. The threateningnote ended with a warning, ‘If you do not obey,
we will start with your children. KashmirLiberation, Zindabad”. They signaled the
implementation of their intentions quite blatantly.M. L. Bhan of Khonmoh, Srinagar, a government
employee, was killed on Jan 15, 1990. Baldev RajDutta, an operator in Lal chowk, Srinagar, was
kidnapped on the same day. His dead body wasfound four days later, on Jan 19, 1990, at Nai
Sarak, Srinagar.The body bore tell-tale marks ofbrutal torture.

Night of Jan, 19, 1990
The night witnessed macabre happenings, thelike of which had not been witnessed by Kashmiri
Pandits after the Afghan rule.Those thatexperienced the fear of that night are unlikely to
forget it in their life time. For future generations,it will be a constant reminder of the brutality of
Islamic radicals, who had chosen the timing verycarefully. “Farooq Abdullah, whose government
had all but seized to exist, resigned. Jagmohanarrived during the day to take charge as theGovernor of the State.”2 He took over the chargeof the Governor just the previous night atJammu.He had made efforts to reach Srinagarduring the previous day, but the plane had toreturn to Jammu from Pir Panjal Pass, due toextremely bad weather. Though curfew wasimposed to restore some semblance of order, ithad little effect. The mosque pulpits continued tobe used to exhort people to defy curfew and join
Jehad against the Pandits, while armed cadres ofJKLF marched through the streets of the Valley,
terrorizing them no end.

As the night fell, the microscopic communitybecame panic-stricken when the Valley began
reverberating with the war-cries of Islamists,who had stage-managed the whole event withgreat care; choosing its timing and the slogansto be used. A host of highly provocative,communal and threatening slogans, interspersedwith martial songs, incited the Muslims to comeout on the streets and break the chains of‘slavery’. These exhortations urged the faithful togive a final push to the Kafir in order to ring inthe true Islamic order. These slogans were mixedwith precise and unambiguous threats toPandits.They were presented with three choices— Ralive, Tsaliv ya Galive (convert to Islam,leave the place or prish). Tens of thousands ofKashmiri Muslims poured into the streets of the
Valley, shouting ‘death to India’ and death toKafirs.These slogans, broadcast from the loud speakers
of every mosque, numbering roughly 1100,exhorted the hysterical mobs to embark onJehad. All male Muslims, including their childrenand the aged, wanted to be seen to beparticipating in this Jehad.Those who hadorganized such a show of force in the middle of acold winter night, had only one objective; to putthe fear of death into the hearts of the alreadyfrightened Pandits. In this moment of collectivehysteria, gone was the facade of secular, tolerant,cultured, peaceful and educated outlook ofKashmiri Muslims, which the Indian intelligentsiaand the liberal media had made them to wear for
their own reasons.
Most of the Kashmiri Muslims behaved as if theydid not know who the Pandits were. This frenzied
mass hysteria went on till Kashmiri Pandits’despondency turned into desperation, as the
night wore itself out.For the first time after independence of Indiafrom the British rule, Kashmiri Pandits foundthemselves abandoned to their fate, stranded intheir own homes, encircled by rampaging mobs.Through the frenzied shouts and blood-curdlingsloganeering of the assembled mobs, Panditssaw the true face of in¬tolerant and radicalIslam. It represented the complete antithesis ofthe over-rated ethos of Kashmiriyat that wassupposed to define Kashmiri ethos.The pusillanimous Central Government wascaught napping and its agencies in the State,particularly the army and other para militaryforces, did not consider it necessary to intervene,in the absence of any orders. The State
Government had been so extensively subvertedthat the skeleton staff of the administration atSrinagar (the winter capital of the State hadshifted to Jammu in November 1989) decided notto confront the huge mobs. Delhi was too faraway, anyway.

Hundreds of Kashmiri Pandits phoned everyone inauthority at Jammu, Srinagar and Delhi, to save
them from the sure catastrophe that awaitedthem. The pleadings for help were incessant. But
not a soldier came to their rescue. Therefore,Kashmiri Pandits found best protection inhuddling together indoors, frozen with fear,praying for the night to pass. The foreboding ofthe impending doom was too over-powering tolet them have even a wink of sleep.The Pandits could see the writing on the wall. Ifthey were lucky enough to see the night through,they would have to vacate the place before theymet the same fate as Tikka Lal Taploo and many others. The Seventh Exodus was surely staringthem in the face. By morning, it became apparentto Pandits that Kashmiri Muslims had decided tothrow them out from the Valley. Broadcastingvicious Jehadi sermons and revolutionary songs,interspersed with blood curdling shouts andshrieks, threatening Kashmiri Pandits with dire
consequences, became a routine ‘Mantra’ of theMuslims of the Valley, to force them to flee from
Kashmir. Some of the slogans used were:“Zalimo, O Kafiro, Kashmir harmara chod do”.
(O! Merciless, O! Kafirs leave our Kashmir)“Kashmir mein agar rehna hai, Allah-ho-Akbar
kahna hoga”(Any one wanting to live in Kashmir will have toconvert to Islam)La Sharqia la gharbia, Islamia! Islamia!From East to West, there will be only Islam“Musalmano jago, Kafiro bhago”,
(O! Muslims, Arise, O! Kafirs, scoot)“Islam hamara maqsad hai, Quran hamara dasturhai, jehad hamara Rasta hai”(Islam is our objective, Q’uran is ourconstitution, Jehad is our way of our life)
“Kashmir banega Pakistan”(Kashmir will become Pakistan)“Kashir banawon Pakistan, Bataw varaie, Batneiwsaan”(We will turn Kashmir into Pakistan alongwithKashmiri Pandit women, but without their menfolk)“Pakistan se kya Rishta? La Ilah-e- Illalah”(Islam defines our relationship with Pakistan)Dil mein rakho Allah ka khauf; Hath mein rakhoKalashnikov.(With fear of Allah ruling your hearts, wield aKalashnikov)“Yahan kya chalega, Nizam-e- Mustafa”(We want to be ruled under Shari’ah)(We want to be ruled under Shari’ah)“People’s League ka kya paigam, Fateh, Azadi
aur Islam”(“What is the message of People’s League?Victory, Freedom and Islam.”)Wall posters in fairly large letters, proclaimingKashmir as ‘Islamic Republic of Kashmir’,became a com¬mon sight in the entire Valley. Sowere the big and prominent advertisements inlocal dailies, proclaiming their intent. ‘Aim of thepresent struggle is the supremacy of Islam inKashmir, in all walks of life and nothing else. Anyone who puts a hurdle in our way will beannihilated’.Press release of Hizb-ul-Mujahideen (HM)published in the morning edition of Urdu Daily‘Aftab’ of April, 01, 1990. ‘Kashmiri Panditsresponsible for duress against Muslims shouldleave the Valley within two days’. Head lines ofUrdu Daily, Al Safa, of April, 14, 1990.
‘With Kalashnikov in one hand and Quran in the
other the Mujahids would openly roam the
streets singing the Tarana-e- Kashmir
economictimes
wikipedia

California Bernardino terrorism is Islamic terrorism as was in Paris Terrorist attack

From what we know so far, it seems unlikely that the prime suspect in the San Bernardino shootings had any kind of legitimate workplace grievance. He had also been in contact with international terror suspects being watched by the FBI.
http://graphics.latimes.com/san-bernardino-shooting/